loading

 

Adatkezelési Tájékoztató

 

 

 

Adatkezelési Tájékoztató

- Csősz-Platán Cégcsoport –

 

Csősz Kft.

 

WEBLAP

 

 

1.     BEVEZETÉS.. 2

2.     ADATKEZELŐ ADATAI. 2

3.     AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS AZ ADATKEZELÉS ELVEI. 3

4.     AZ ÖN JOGAI. 3

5.     ADATBIZTONSÁG.. 5

6.     ADATTOVÁBBÍTÁS.. 5

7.     A KONKRÉT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ.. 6

A.     Értékesítéssel és szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés. 6

1.      Ajánlatkérés. 6

2.      Próbaútra jelentkezés. 6

3.      Szerviz időpont egyeztetés. 7

4.      Információkérés és kapcsolattartás. 8

B.          Marketing tevékenységgel összefüggő adatkezelés. 9

1.      Ügyfélelégedettség mérés. 9

2.      Hírlevél szolgáltatás. 9

3.      Rendezvényszervezés. 10

4.      Nyereményjáték szervezés. 11

5.      Közösségi oldalon való megjelenés. 11

6.      SMS kampány. 12

7.      Online megjelenés (weboldal látogatóinak adatai). 13

C.     Operatívműködéssel kapcsolatos adatkezelés. 14

1.      Panaszkezelés. 14

2.      Kamerarendszer. 15

3.      Álláspályázatra jelentkezők adatai 16

8.     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.. 17

 


1.   BEVEZETÉS

A Csősz Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Adatkezelő elismeri a természetes személyek személyes adataik védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján adatkezelését végzi.

 

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek.  Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.

 

Adatkezelő az adatkezelés részletes szabályait Adatvédelmi Szabályzatában (továbbiakban Szabályzat) foglalja össze. Adatkezelő az Adatvédelmi Szabályzat alapján – az átláthatóság elvére figyelemmel – Adatkezelési Tájékoztatót készít ügyfelei részére, hogy megfelelően tájékoztatást nyújtson az adatkezelési folyamatokról, illetőleg az érintettek jogairól.

 

Jelen tájékoztató Adatkezelő online, illetve telefonon elérhető tevékenységeivel összefüggő adatkezelési folyamatait foglalja össze. Részletesebb tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el a Szabályzatot. Tájékoztatjuk, hogy a Szabályzat elérhető Adatkezelő titkárságán, illetve bármely kérdése felmerül, Adatkezelő munkatársai állnak rendelkezésére.

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

2.   ADATKEZELŐ ADATAI

 

Az Ön adatait elsősorban Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai, valamint az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló partnerek kezelik. Az adatkezelés során törekszünk arra, hogy kizárólag a szükséges mértékben kezeljük az adatokat.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Csősz Kft. (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u 60.) és a Platán Autóház Kft. a hatályos szabályok szerint kapcsolt, illetve közös vezetésű vállalkozásoknak minősülnek. A két társaság szoros együttműködésben folytatja tevékenységét, mely kiterjed az adatkezelési műveletekre is. A Csősz Kft. és a Platán Autóház Kft. közösen határozzák meg az adatkezelés céljait és eszközeit, ezért a 2016/679 EK Rendelet alapján közös adatkezelőknek minősülnek.

 

A Csősz Kft. és a Platán Autóház Kft. együttesen alkotják a Csősz-Platán Cégcsoportot, mely cégcsoport jelen szabályzat vonatkozásában Adatkezelőnek minősül.

 

Az Adatkezelő adatai:

 

 • Cégnév:                           Csősz Kft.
 • Székhely:                         4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 60.
 • Weblapok:                       www.opelcsosz.hu
 • Kapcsolattartás:                Éliás Ferenc adatvédelmi referens
 • Telefon:                          +36 42 501 700
 • E-mail:                                      ellenorzes@csoszkft.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő:      Molnár Judit
 • Telefon:                          +36 30 235 5465
 • E-mail:                                      brainstreammj@gmail.hu

 

Adatvédelmi kérelmek:    amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan fenti címeink bármelyikére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

 

 

3.   AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 

Az adatkezelési műveletek tekintetében Ön érintettnek minősül, amennyiben valamely személyes adata alapján közvetlenül vagy közvetve azonosíthatóvá válik, illetve amennyiben Önnel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez (pl.: érdeklődő, vásárló, hírlevél feliratkozó, stb…). Az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Importőr az Opel Southeast Europe Kft (OPEL - 2040 Budaörs, Szabadság út 117.) és a WAE Kft. (ISUZU - 2051 Biatorbágy, Budai út 16.).

 

Az adatkezelési műveletek során alkalmazott fogalmakkal kapcsolatos részletesebb tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el a Szabályzatot.

 

Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el:

 

-       célhoz kötöttség elve (megfigyelés adott célt szolgál)

-       szükségesség-arányosság elve (érdekmérlegelési teszttel alátámasztott adatkezelés)

-       jogszerűség és tisztességes eljárás elve (az adatkezelés megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak)

-       átláthatóság elve (az Érintettek számára is megismerhető adatkezelési folyamatok alkalmazása)

-       adattakarékosság elve (felvételek megőrzési idejének szigorú meghatározása)

-       arányosság elve (az Érintettek képmáshoz fűződő jogának korlátozása kizárólag jogos érdek érvényesíthetőség érdekében korlátozható)

-       elszámoltathatóság elve (az adatkezelés és megfelelő tájékoztatás folyamatát Adatkezelő megfelelően dokumentálja)

 

Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 5. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról szóló törvényben.

 

 

4.   AZ ÖN JOGAI

 

Ön az adatkezelés során mindenkor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről
 2. amennyiben az adat nem helyes, kérni ennek kijavítását
 3. kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását
 4. kérni a személyes adatai törlését
 5. kérni személyes adatainak más Adatkezelő részére való továbbítását (adathordozhatóság)
 6. f.     tiltakozni személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználása ellen
 7. bármely megadott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja
 8. panaszt tenni és jogorvoslattal élni, illetékes törvényszék előtt pert indítani

 

Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

 

Ön bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen. Tiltakozása esetén a továbbiakban nem küldünk Önnek reklámanyagot.

 

A közös adatkezelésre vonatkozó kérdéseit, észrevételeit Érintett bármely társaságnál előterjesztheti. Közös adatkezelők vállalják, hogy a rájuk vonatkozó adatkezelési műveletek vonatkozásában, a másik társaságnál előterjesztett kérelmet úgy tekintik, mintha azt Érintett közvetlenül nála terjesztette volna elő.

 

Amennyiben Érintettnek a közös adatkezelésre vonatkozó kétségei, kérdései vannak, kérésre adatkezelő társaságok bármelyike haladéktalanul és soron kívül tájékoztatja Érintettet.

 

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:

 • Adatvédelmi referens:        Éliás Ferenc
 • Cím:                               4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 60.
 • Telefon:                          +36 42 501 700
 • E-mail:                                      ellenorzes@csoszkft.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő:      Molnár Judit
 • Telefon:                          +36 30 235 5465
 • E-mail:                                      brainstreammj@gmail.hu

 

Ön az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is eljárást indíthat. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék:

 

 • Név:                               Nyíregyházi Törvényszék
 • Cím:                               4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2.
 • Telefon:                          +36 (42) 523 800

 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének kivizsgálása érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

 

 • Név:                               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím:                               1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Postacím:                        1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon:                          +36 (1) 391 1400
 • Fax:                                +36 (1) 391 1410
 • E-mail:                                      ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Ön jogairól bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 5. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról szóló törvényben, valamint Adatkezelő Szabályzatában.

 

 

5.   ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság követelményére.

 

Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.

 

Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében

 

-          technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása tekintetében

-          biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését

-          biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését

-          megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést

-          megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében

-          elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság biztosítása céljából

-          biztosítja a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét

-          biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét

-          gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről

-          biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára legyen engedélyezett

 

 

6.   ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít a Szabályzat 1. és 2. számú mellékletében foglalt Partnerek részére.

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi feltételei az adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével.

 

 

7.   A KONKRÉT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

A.   Értékesítéssel és szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

 

1.    Ajánlatkérés

 

Leírás:

Érintettek ajánlatot kérhetnek Adatkezelőtől termék vagy szolgáltatás vonatkozásában.

Érintettek köre:

A termék vagy szolgáltatás iránt érdeklődők.

Adatok eredete:

Az érdeklődők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja termék értékesítése vagy szolgáltatási szerződés megkötése.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése

Az adatkezelés folyamata:

Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy árajánlatot kérjen. Adatkezelő képviselője az adatokat CRM rendszerben tárolja, majd a megfelelő ajánlatot kidolgozza. Adatkezelő az ajánlatot az Érdeklődő által megadott elérhetőségére küldi meg.

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

ajánlat konkrét tárgya

szerződés tárgyának meghatározása

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a szerződéskötés, mint cél megvalósulásáig, ennek elmaradása hiányában amíg Ön nem tájékoztatja társaságunkat arról, hogy nem kíván szerződést kötni, de legfeljebb 1 évig tárolja az adatokat.

Adattovábbítás:

Nem történik.

 

 

2.    Próbaútra jelentkezés

 

Leírás:

Érintettek a termék megvásárlása előtt próbautat kérhetnek. A próbaúton való részvét feltétele egy felelősségvállaló nyilatkozat aláírása, melyen a jelentkező adatokat szolgáltat.

Érintettek köre:

A próbaútra jelentkezők.

Adatok eredete:

A jelentkezők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a termék bemutatása értékesítés érdekében, valamint a próbaút során felmerülő eseményekkel kapcsolatban Adatkezelő vagyonvédelmi érdekében védelme.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés előkészítése;

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (adattárolás jogalapja)

Az adatkezelés folyamata:

A próbaútra jelentkező felelősségvállaló nyilatkozatot ír alá, melyben adatot szolgáltat azonosítás és vagyonvédelmi érdek érvényesítése érdekében, valamint teljes felelősséget vállal az általa okozott károk tekintetében. 

Érintett köteles a következő okmányait bemutatni a próbaút megkezdése előtt: érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány.

Kezelt adatok köre:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás, vagyonvédelmi érdek

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

anyja neve

azonosíthatóság vagyonvédelmi érdekből

 

születési helye, ideje

azonosíthatóság vagyonvédelmi érdekből

Az adattárolás időtartama:

A próbaút befejezését követően 60 napig. Az adattárolás időtartamának indoka, hogy a tesztvezetés során kiszabott esetleges szabálysértések, közigazgatási bírságok tekintetében Adatkezelő Érintettel szemben fel tudjon lépni.

Adattovábbítás:

Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség alapján történhet.

 

 

3.    Szerviz időpont egyeztetés

 

Leírás:

Érintettek időpontot kérhetnek Adatkezelő szervíz szolgáltatásainak igénybe vételére.

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfelek.

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a szolgáltatási szerződés megkötése, a szolgáltatás nyújtására való előkészület.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése

Az adatkezelés folyamata:

Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy időpontot kérjen szolgáltatás nyújtására. Adatkezelő képviselője az adatokat CRM rendszer előjegyzési naptárában rögzíti.

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

szolgáltatáshoz szükséges adatok (pl.: autó adatai, hibajelenség, igényelt szolgáltatás, stb.)

szerződés teljesítése

 

rendszám, alvázszám

gyári visszahívási akció ellenőrzésének érdekében

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a szolgáltatáshoz kapcsolódó garanciaidő lejártáig tárolja az adatokat.

Adattovábbítás:

Nem történik.

Közös Adatkezelés:

A Platán Autóház Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel közös call center a foglaltsági adatok szerint rögzíti a szervízidőpontot az egyes adatkezelők naptárában. 

 

 

4.    Információkérés és kapcsolattartás

 

Leírás:

Érintettek információt kérhetnek Adatkezelőtől adataik megadásával.

Érintettek köre:

Információt kérő természetes személyek

Adatok eredete:

Az érdeklődők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Adakezelő termékeivel, szolgáltatásaival, vagy működésével kapcsolatos információközlés Érintett kérésére.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása; Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése, ha az információkérés közvetlenül termék vásárlásra vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozik

Az adatkezelés folyamata:

Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy információt kérjen. Adatkezelő az információt az Érdeklődő által megadott elérhetősége útján nyújtja.

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

cím

kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

üzenet, információkérés konkrét tárgya

szerződés teljesítése

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az információnyújtást követően nem tárolja az adatokat. Amennyiben az információkérés közvetlenül termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik, úgy másik adatkezelési művelet megy végbe Adatkezelő részéről (pl.: árajánlat kérés, szerviz időpont egyeztetés).

Adattovábbítás:

Nem történik.

 

 

 

 

 

 

B.   Marketing tevékenységgel összefüggő adatkezelés

 

1.    Ügyfélelégedettség mérés

 

Leírás:

Adatkezelő minőségbiztosítási okból ügyfélelégedettségi mérést végezhet. Ennek keretében Érintettek online, telefonon vagy papír alapon, vagy telefonos ügyfélszolgálati hívás útján értékelik Adatkezelő szolgáltatását, tevékenységét, termékét.

Adatkezelő saját maga, illetve Partner vállalkozás bevonásával is végez ügyfélelégedettség mérést.

Érintettek köre:

Azon ügyfelek, akik a szolgáltatást igénybe vették, illetőleg terméket vásároltak, és értékelést adtak.

Adatok eredete:

Az érdeklődők által – más adatkezelési tevékenység során – önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja minőségbiztosítási szempontból a szolgáltatásokról történő visszajelzés kérése.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés folyamata:

Érintett az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybe vétele, vagy termékének megvásárlását követően hozzájárul, hogy adatait Adatkezelő tárolja és az ügyfélelégedettségi felmérés során az általa szolgáltatott elérhetőségeken Adatkezelő megkeresse.

Adatkezelő a hozzájárulás előtt tájékoztatja Érintettet az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás, értékelés) ügyviteli rendszerben tárolja.

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

munkaszám, eljáró munkatárs neve, dátum, megfogalmazott értékelés

minőségbiztosítási ok

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Adattovábbítás:

Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a felmérés végrehajtásához, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére.

Közös Adatkezelés:

Az ügyfélelégedettség mérést a Platán Autóház Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel valósítja meg Adatkezelő.

 

 

2.    Hírlevél szolgáltatás

 

Leírás:

Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nyújt már meglévő, vagy leendő ügyfelei, érdeklődői részére. A hírlevél szolgáltatást kizárólag az Érintett kérésére nyújtja Adatkezelő. Az adatkezelés célja a tájékoztatás nyújtása.

Érintettek köre:

Azon ügyfelek és érdeklődők, akik hírlevél formájában szeretnének értesülni ajánlatokról, akciókról, információkról, és ezen adatkezeléshez hozzájárulásukat adták.

Adatok eredete:

Az érdeklődők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása, hírlevél kiküldése, illetve Érintettek részére termékek vagy szolgáltatások értékesítése közvetlen ajánlatok útján.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés folyamata:

Érintett hozzájárul, hogy adatait Adatkezelő tárolja marketing céllal felhasználja. A hozzájárulás előtt Adatkezelő tájékoztatja Érintettet adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás) papír alapon, valamint ügyviteli rendszerben tárolja.

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

e-mail cím

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Adattovábbítás:

Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a hírlevél kiküldéséhez, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére.

Adatkezelő önállóan is folytat hírlevél küldési tevékenységet.

Közös Adatkezelés:

Platán Autóház Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel

 

 

3.    Rendezvényszervezés

 

Leírás:

Adakezelő promóciós rendezvények szervezése során lehetővé teszi, hogy az Érintettek egy csoportja vegye igénybe szolgáltatásait.

Érintettek köre:

Azon ügyfelek, akik részt kívánnak venni Adatkezelő által szervezett eseményen.

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a szervezéssel kapcsolatos tájékoztatás, kapcsolattartás, rendezvényre való előkészületek megtétele.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

Az adatkezelés folyamata:

Érintett részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett eseményen, rendezvényen. A részvétel önkéntes. Adatkezelő a rendezvény szervezésével, azon való részvétel biztosításával a meghívottak számára szolgáltatást nyújt. 

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

e-mail cím, telefonszám

kapcsolattartás

 

létszám, eseménnyel kapcsolatos adatok

szerződés tartalmi eleme

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a cél megszűnéséig, illetve a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig.

Adattovábbítás:

Nem történik.

Közös Adatkezelés:

Platán Autóház Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel

 

 

4.    Nyereményjáték szervezés

 

Leírás:

Adatkezelő nyereményjátékokat szervez, melyen Érintettek - meghatározott adataik megadása mellett - részt vehetnek. A nyereményjátékon való részvételi szándék jelzését Adatkezelő az egyéb adatkezelési hozzájárulásoktól elkülönítve kezeli.

Érintettek köre:

A nyereményjátékon részt venni kívánó személy

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a nyereményjáték megszervezése, a résztvevők tájékoztatása az eredményről.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés folyamata:

Érintett adatainak megadásával jelentkezik a nyereményjátékra. Adatkezelő a megadott adatok – a nyereményjáték konkrét szabályaitól függően – papír alapon vagy elektronikusan tárolja az adatokat. Adatkezelő a megadott adatok segítségével tájékoztatja a nyerteseket. Adatkezelő a nyertesek nevét weboldalán vagy közösségi oldalán is közzé teheti, mely így harmadik személy számára is megismerhetővé válik. Adatkezelő tájékoztatja erről Érintetteket és kéri, hogy ezen tájékoztatás tudatában jelentkezzenek a nyereményjátékra.

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli; a nyereményjáték befejezéséig.

Adattovábbítás:

Nem történik. 

 

 

5.    Közösségi oldalon való megjelenés

 

Leírás:

Adatkezelő jelen van a Facebook közösségi oldalon. Érintett a közösségi oldalon felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel, illetve beállíthatja követését, amennyiben híreket kíván kapni. Érintett - a közösségi oldal szabályzatának elfogadásával - elfogadja, hogy a közösségi oldal ezen aktivitásáról információt szolgáltat Adatkezelő részére, és ezen tájékoztatás birtokában fejti ki magatartását. Érintett aktív magatartása - az üzenet és értékelés tartalma, mint adattartalom tekintetében hozzájárulásnak tekintendő.

Érintettek köre:

Azon személyek, akik a közösségi oldalon Adatkezelő oldalát önként követik, kedvelik, illetve megosztják, valamint Adatkezelő számára üzenetet küldenek.

Adatok eredete:

Érintett által a közösségi oldalon való regisztrációkor közölt adatok (Adatkezelő az adatok valódiságát nem ellenőrzi, azokért nem felel)

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Érintettel való kapcsolattartás, hírek és események megosztása az érdeklődőkkel.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés folyamata:

Érintett – akár valós vagy fiktív – adatainak megadásával regisztrál a közösségi oldalra. A regisztrációval egyidejűleg Érintett elfogadja a közösségi oldal adatkezelési szabályzatát.

Adatkezelő szintén a közösségi oldal adatkezelési szabályzata alapján van jelen. Adatkezelő a közösségi oldalon közzétesz képeket, felvételeket eseményekről, szolgáltatásairól. Amennyiben a közzétett felvételek nem minősülnek tömegfelvételnek, Adatkezelő kizárólag az Érintett hozzájárulásával teszi közzé az adatokat.

Kezelt adatok köre:

publikus név

azonosítás, kapcsolattartás

 

publikus e-mail cím

kapcsolattartás

 

publikus fotó

azonosítás

 

üzenet tartalma

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

Az Érintett általi követés leállításáig, illetve a korábban szolgáltatott adatok azok kérelemre való törléséig.

Adattovábbítás:

A közösségi oldal számára történik adattovábbítás. 

További tájékoztatás:

A közösségi oldalon történő adatkezelés szabályait a www.facebook.hu oldalon ismerheti meg az Érintett.

 

 

6.    SMS kampány

 

Leírás:

Adatkezelő SMS formájában marketing információkat közöl Érintettekkel.

Érintettek köre:

Azon érdeklődők, ügyfelek, akik adataik ilyen jellegű kezeléséhez hozzájárultak

Adatok eredete:

Az érdeklődők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása, SMS küldése, illetve Érintettek részére termékek vagy szolgáltatások értékesítése közvetlen ajánlatok útján.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés folyamata:

Érintett hozzájárul, hogy adatait Adatkezelő tárolja, marketing céllal felhasználja. A hozzájárulás előtt Adatkezelő tájékoztatja Érintettet adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás) papír alapon, valamint ügyviteli rendszerben tárolja.

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Adattovábbítás:

Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a marketing információk kiküldéséhez, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére.

Adatkezelő önállóan is végez SMS kampány tevékenységet. 

Közös Adatkezelés:

Platán Autóház Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel

 

 

7.    Online megjelenés (weboldal látogatóinak adatai)

 

Leírás:

Adatkezelő tájékoztatja a weblap látogatóit, hogy mely cookiekat, milyen célból használja. Az Érintett a cookiekat saját számítógépén, saját böngészőjében tudja szabályozni.

A sütik használatát Érintett saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. Az Adatkezelő a weboldalra belépéskor "Süti tájékoztató"-t ad, illetve biztosítja a sütik letiltási lehetőségét.

A Google részére történő továbbítást, valamint fenti adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha ezt a böngésző plugint letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Fontos! A sütik letiltása funkció csökkenést eredményezhet!

Érintettek köre:

Adatkezelő weblapját meglátogató személy.

Adatok eredete:

Weblapon elhelyezett cookiek által gyűjtött adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a weblap működésének, funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény növelése, marketing és statisztikai célú adatgyűjtés.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés folyamata:

Érintett a weblap meglátogatásakor tájékoztatást kap az oldalon működő cookiekról. Érintett ezen tájékoztatás birtokában használja a weblapot. A weblap használatához nem szükséges cookiek kikapcsolhatóak.

Alkalmazott cookiek:

feltétlenül szükséges cookiek

weblap működésének biztosítása (nem gyűjtenek személyes adatot, kizárólag a weboldal működését biztosítják, pl.: hibajelzés)

 

funkcionális cookiek

felhasználói élmény növelése

(a látogató által meghatározott beállítások megjegyzése a weblap megjelenése tekintetében)

 

célzott cookiek

látogató számára minél relevánsabb tartalom megjelenítése (a látogató érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítését biztosítják)

 

harmadik fél által biztosított cookiek

marketing cél (más weboldalakra közvetít információt, pl.: Facebook kedvelés)

Egyéb webanalitikai eszközök:

Facebook pixel

a weblapba épített olyan alkalmazás (JavaScript), mely üzenetet küld a Facebook közösségi oldalnak a weboldalon történt aktivitásról, személyes adatot nem rögzít

 

Facebook remarketing

a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a Facebook részére azon céllal, hogy a látogató számára Adatkezelő reklámja a Facebook használata során láthatóvá váljon, személyes adatot nem rögzít

 

Google Adwords remarketing

a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a Google részére azon céllal, hogy a látogató számára Adatkezelő reklámja a Google Display használata, illetve adott kifejezésre való keresés során láthatóvá váljon, személyes adatot nem rögzít

További tájékoztatás:

www.platanautohaz.hu/cookie-tajekoztato

www.facebook.hu

www.support.google.com

 

 

C.   Operatívműködéssel kapcsolatos adatkezelés

 

1.    Panaszkezelés

 

Leírás:

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve panasztételi jogot biztosít ügyfelei, illetve egyéb érdekeltek részére.

Érintettek köre:

Aki Adatkezelő magatartásával összefüggésben panaszt közöl Adatkezelővel.

Adatok eredete:

A panaszos által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a sérelmes Adatkezelői magatartással szembeni panaszjog biztosítása.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 1997. évi CLX. törvény 17/A. §

Az adatkezelés folyamata:

Panaszos akár szóban, akár írásban, Adatkezelő bármely elérhetőségén élhet panasztételi jogával. Szóbeli panasz esetén Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és haladéktalanul intézkedik orvoslásáról.

Kezelt adatok köre:

panaszos neve, lakcíme

azonosítás

 

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

panasz részletes leírása

fogyasztói panaszok kezelése és jogszabály szerinti nyilvántartása

 

csatolt dokumentumok

 

 

Adatkezelő nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról

 

 

jegyzőkönyvet felvevő személy és panaszos aláírása (kivéve telefonos vagy egyéb, elektronikus úton tett panasz esetén)

 

 

jegyzőkönyv felvételének helye és ideje

 

 

panasz egyedi azonosító száma

azonosítás

Az adattárolás időtartama:

Az adatokat Adatkezelő papír alapon tárolja. Az adattárolás időtartam 5 év a 1997. évi CLX. törvény 17/A. § alapján.

Adattovábbítás:

Mindenkori fogyasztóvédelmi hatóság részére jogszabályi kötelezettség esetén (1997. évi CLX. törvény)

                    

 

2.    Kamerarendszer

 

Leírás:

Adatkezelő személyi- és vagyonvédelmi célból kamerarendszert üzemeltet a Platán Autóház Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel, a márkakereskedés területén, melyről a területre lépőket táblák kihelyezésével tájékoztatja.

Érintettek köre:

A felvételeken szereplő és azonosítható személyek (munkatársak, érdeklődők).

Adatok eredete:

Az Érintettek hozzájárulásával készített elektronikus megfigyelő rendszer.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Adatkezelő székhelyén a személy- és vagyonvédelem biztosítása.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

Az adatkezelés folyamata:

Adatkezelő a kamerarendszer működtetését Kameraszabályzat alapján végzi. A Kameraszabályzat háttérszabályzata az Adatvédelmi Szabályzat.

Kezelt adatok köre:

képmás

személyi- és vagyonvédelmi cél

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a felvételeket saját digitális tárolóegységén tárolja a felvétel elkészítésétől számított 3 munkanapig.

Adattovábbítás:

Személy- és vagyonvédelemmel megbízott biztonsági szolgáltatást nyújtó társaság.

Hatósági megkeresés esetén jogszabályi kötelezettség alapján hatóság részére (pl.: szabálysértési ügyben)

További tájékoztatása:

Kameraszabályzat

Közös Adatkezelés:

Adatkezelő a Platán Autóház Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel közös telephelyen folytat tevékenységet, ennek okán közös kamerarendszert üzemeltnek a vagyonvédelmi érdekek érvényesítésére.

 

 

3.    Álláspályázatra jelentkezők adatai

 

Leírás:

Adatkezelő a márkakereskedésben lévő munkakörök betöltésére álláspályázatokat ír ki.

Érintettek köre:

Álláspályázatra jelentkező természetes személyek.

Adatok eredete:

Az Érintettek által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Adakezelőnél lévő munkakörök betöltése megfelelő munkatárssal.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása;

Az adatkezelés folyamata:

A konkrét pozícióra, illetve az általános álláspályázatra jelentkezők a jelentkezést papír alapon vagy elektronikus úton tehetik meg. A jelentkezéssel Érintett hozzájárul a konkrét pályázat tekintetében adatai kezeléséhez. Az adatokat Adatkezelő papír alapon tárolja. Pozitív döntés esetén a munkavállaló adatait a munkatársakra vonatkozó szabályok szerint kezelik. Negatív elbírálás esetén Adatkezelő - a jelentkező kérelme és hozzájárulása esetén - további 2 évig kezeli adatait egy esetleges másik pozícióról való tájékoztatás céljából. Az Érintett hozzájárulásának hiányában negatív döntés esetén Adatkezelő az adatokat megsemmisíti.

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

születési idő

azonosítás

 

cím

kapcsolattartás

 

e-mail cím

kapcsolattartás

 

megpályázott pozíció

azonosítás

 

korábbi munkatapasztalatok, referenciák, iskolai végzettség, nyelvismeret, egyéb, a pozíció betöltéséhez szüksége adat

megfelelő munkatárs kiválasztása érdekében mérlegelendő

 

önéletrajzban foglalt adatok

megfelelő munkatárs kiválasztása érdekében mérlegelendő

 

jelentkező fényképe

azonosítás

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Negatív döntés esetén – a jelentkező kérelmére és hozzájárulására – Adatkezelő további 2 évig kezeli adatait egy esetleges másik pozícióról való tájékoztatás céljából.

Adattovábbítás:

Az Érintett tájékoztatása alapján önéletrajza – munkakör felajánlásának céljából – esetenként továbbításra került a Platán Autóház Kft-nek.

Közös Adatkezelés:

Meghirdetett álláspályázattól függően esetenként a Platán Autóház Kft-vel, mint Közös Adatkezelővel

 

 

 

8.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

További információkért kérem olvassa el Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatát, illetve kérjen segítséget munkatársainktól.

 

 

Nyíregyháza, 2018. július 20.

 

Csősz Ferenc

ügyvezető

 

 

 

Verziószám: 1.2.

Ugrás az oldal tetejére